VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti Interium Pro s.r.o., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Jindřicha Plachty 986/17, PSČ 15000, IČO 28899938 zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 151945 vedená u Městského soudu v Praze upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, příkazců nebo objednavatelů (dále jen „Zákazníku“), a Interium Pro s.r.o. (dále jen „Společnost“), jakožto prodávajících, příkazníku a zhotovitelů, vzniklá v souvislosti nebo na základě smlouvy kupní/příkazní/o dílo.

Informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde interiumpro.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek spol. Interium Pro s.r.o. může jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

1.            UZAVŘENÍ SMLOUVY

1.1.        Smlouva je uzavírána na prostřednictvím objednávacího formuláře.

1.2.        Objednávací formulář obsahuje:

a.       Předmět díla, obsah služeb, obsah prováděného díla, předmět plnění.

b.      Specifikace objektu týkající se bodu 1.2., písm. a) těchto Podmínek

c.       Cenu a platební podmínky.

d.      Den předání díla, den realizace služeb a doba realizace plnění.

e.      Způsob komunikace a kontaktní osoby.

V případě, že objednávací formulář neobsahuje informace dle bodu 1.2. těchto obchodních podmínek má se za to, že:

2.            Předmět SMLUVNÍHO VZTAHU

2.1.        Společnost nabízí služby a díla v oblasti návrhu a realizaci interiérů.

 

2.2.        Návrh interiéru

2.2.1.        Pokud si Zákazník objedná návrh interiéru bude součástí díla to, co je uvedeno v Objednávacím formuláři. Společnost v rámci návrhu interiéru nabízí následující:

a.       Vypracování zadání projektu, zaměření objektu.

b.      Dispoziční řešení.

c.       Vytvoření konceptu: výběr stylů, barev a materiálů.

d.      3D vizualizace.

e.      Výkresy a plány.

f.        Návrh a způsob řešení atypických prvků.Katalogový list.

2.2.2.        Dílo se bude skládat z výkresové části, katalogu a vizualizace, které bude předána v elektronické formě, a to ve formátu Portable Document Format (.pdf) doručené na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v objednávacím formuláři.

2.2.3.        Po dobu trvání této smlouvy je možné rozšířit dílo o další součásti (vícepráce). Případná dohoda týkající se víceprací, musí být uzavřena písemnou formou.

2.2.4.        Dodá-li Společnost vadné dílo, má Zákazník právo požadovat bezplatné odstranění vad po dobu záruční lhůty.

2.2.5.        Záruční doba je 36 měsíců.

2.2.6.        Společnost neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny pokyny danými mu Zákazníkem za podmínky, že Zákazníka na jejich nevhodnost upozornil a Zákazník i přesto na plnění takových pokynů trval.

2.2.7.        Zákazník je povinen vady díla u Společnosti písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit. Práva Zákazníka z titulu skrytých vad, které mělo dílo v době jejího předání Zákazníkovi, zanikají, nebyla-li zákazníkem uplatněna ve lhůtě dle předchozí věty, nejpozději však do tří let od převzetí díla.

2.2.8.        Vyhotovení a práce na návrhu interiérů bude rozdělena do fází.

2.2.9.        Zahájení prací a vyhotovení následující fáze je podmíněno odsouhlasením fáze předchozí.

2.2.10.     Drobné úpravy jsou možné jen na úrovni předchozí fáze. V případě provedení změn v dřívějších fázích na přání Zákazníka se tyto započítají jako vícepráce.

2.2.11.     Návrh interiéru v rámci jednoho konceptu je zahrnutý v ceně. Každá další varianta konceptu se započítává jako vícepráce.

2.2.12.     Dvě kola drobných změn 3D vizualizace (změna rozměrů, barev, textur, textilie, dekorů) jsou obsaženy v základní ceně. Další kola nebo zásadní přepracování modelů pro výstupy se započítává jako vícepráce.

2.2.13.     3D zobrazení se mohou částečně lišit od budoucího interiéru. Při vytvoření výstupů částečně mohou být použité modely, podobné, ale ne identické s těmi, které budou vybrané při zařízení interiéru, a to za podmínky, že bude zachovaný celkový koncept interiéru.

2.2.14.     Po provedení stavby může nastat situace kdy je nutné provést zaměření prostoru a opravit odpovídající výkresy. Nutnost opravy výkresů může být také následkem nepředvídatelných změn vyvolaných uplatněním jiných než zamýšlených stavebních technologií nebo odhalením specifičnosti prvku budovy, který nebylo možné zjistit před zahájením stavby. Tyto práce nejsou zahrnuty v ceně a se provádí v rámci služby autorského dozoru.

2.2.15.     Do katalogového listu se vkládají prvky, které jsou dostupné na trhu v době vytvoření seznamu. V případě, že v období realizace nějaký produkt nebude na trhu dostupný, vyhledání podobného produktu bude provedeno v rámci služby Autorský dozor nebo na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě.

 

2.3.        Autorský dozor

2.3.1. Pokud si Zákazník objedná provedení autorského dozoru bude dílo provedeno dle následujících pravidel:

a.       Při provádění výkonu autorského dozoru, autor – projektant buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, tj. Společnost, bude během provádění díla: poskytovat konzultace a poradenství, provádět pro Zákazníka autorský dozor a jednat v jeho zájmu v rozsahu stanoveném smlouvou, bude mít kdykoliv přístup na místo provádění díla a k dodávkám s ním souvisejícím, ať jsou ve stadiu přípravy či výroby.

b.      Společnost bude v této souvislosti zejména oprávněna a povinna v rozsahu, který považuje za přiměřený vzhledem k pokročilosti díla, provádět autorský dozor tak, aby mohla zjistit, zda je dílo prováděno v obecné shodě s dokumentací zakázky, pravidelně informovat Zákazníka o postupu prací, jejich kvalitě a bude hlásit Zákazníkovi jakékoli chyby či nedostatky zjištěné během dozoru a navrhne odpovídající opatření k nápravě zjištěných nedostatků prokazatelným způsobem.

c.       Společnost provádí dozor proto, aby zjistila, zda je dílo prováděno ve shodě s dokumentací zakázky.

d.      Společnost nebude odpovědná za nedostatky díla nebo za jednání, chyby nebo opomenutí dodavatele, subdodavatele, nebo jakékoli jiné osoby, která provádí výkony v souvislosti s dílem, ani za to, když kdokoliv z nich nebude schopen provést dílo ve shodě s dokumentací zakázky, a dále za kontrolu a dozor příslušející dodavateli, subdodavateli a jakýmkoli jiným osobám, ani za stavební prostředky, metody, techniky, užité technologie nebo výkony těchto subjektů, ani za bezpečnostní opatření ve vztahu k dílu, avšak je povinna na tyto skutečnosti prokazatelným způsobem Zákazníka upozornit.

e.      Společnost bez zbytečného prodlení zkontroluje nebo jiným patřičným způsobem ověří dodavatelskou dokumentaci, například dílenské výkresy, technická data výrobků, vzorky, odpovídají-li dílu, jak je předepsáno v dokumentaci zakázky.

f.        Rozsah povinnosti, odpovědnosti a omezení práv Společnosti jako reprezentanta zákazníkových zájmů během doby provádění díla nebude upraven nebo rozšířen bez vzájemného písemného souhlasu.

g.       Společnost nebo její zaměstnanci a spolupracovníci, je povinna hájit zájmy Zákazníka podle svých nejlepších znalostí a schopností. S údaji týkajícími se zakázky bude zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Zákazníkem.

h.      Společnost, jako zhotovitel autorského dozoru se zavazuje neprodleně informovat Zákazníka o všech skutečnostech, které by mohly Zákazníkovi způsobit finanční, nebo jinou újmu, a o překážkách, které by mohly ohrozit stanovené termíny díla.

i.        Zjistí-li Zákazník nebo dozví-li se nějakým jiným způsobem o vadách nebo nedostatcích zhotovovaného díla, nebo o rozporech mezi projektem a požadavky díla, uvědomí o zjištěné skutečnosti Společnost bez zbytečného prodlení.

j.        Společnost zahájí autorský dozor výhradně až po odsouhlasení kompletního projektu. Pokud k určenému datu zahájení autorského dozoru projekt není připraven, toto datum se posouvá až do dne, kdy projekt bude kompletní a odsouhlasený.

k.       Pro položky uvedené v katalogovém listu Zhotovitel navrhuje 1-3 varianty, avšak maximálně pět. V případě, že si Objednatel přeje vybírat z většího množství variant, Zhotovitel poskytne odkazy na odpovídající obchody a popis technických a fyzických parametrů zboží.

l.        Zpracování návrhů nezbytných drobných úprav a změn projektové dokumentace (netýká se odstraňování chyb a nedodělků).

m.     Navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, které mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu.

n.      Výkon autorského dozoru nezahrnuje: Opravy a doplňky 3D vizualizací.

o.      V případě, že se zákazník při realizaci odchýlí od návrhu interiéru je zákazník povinen uhradit společnosti náklady, které tím společnosti vzniknou.

 

2.4.        Provedení díla na příkaz zákazníka

2.4.1.        Pokud si zákazník objedná provedení díla předmětem plnění se rozumí:

 

a.       Provedení díla na základě odsouhlaseného kompletního projektu společnosti.

b.      Zastupovat zákazníka při jednání s dodavateli vybavení a služeb v rámci provádění díla, tj. především nikoliv však výlučně s:

                                        i.           stavaři, elektrikáři, topenáři, instalatéry, truhláři a dalšími řemeslníky,

                                      ii.           dodavateli interiérového vybavení, nábytku, dekoracích.

c.       Zastupovat zákazníka při uzavírání smluv s výše zmíněnými dodavateli, za zákazníka, jeho jménem a na jeho účet tyto smlouvy uzavírat, kontrolovat jakost plnění z těchto smluv a kvalitu dodaného vybavení, v případě zjištění nedostatků vyřízení reklamace.

d.      Koordinovat v zastoupení zákazníka jednotlivé dodavatelé služeb a vybavení, včetně koordinace instalacích a montáží.

e.      Zprostředkování fakturace a úhradu výše zmíněných služeb a vybavení za zákazníka, jeho jménem a na jeho účet.

f.        Jednat s dotčenými třetími osobami, tj. především se sousedy, SVJ, správcem nemovitosti, kde bude prováděná realizace, správními orgány, developery.

 

 

2.4.2.        Pokud si zákazník objedná provedení díla vztahuje se na právní vztah následující:

 

a.       Zákazník je povinen poskytnout Společnosti veškerou součinnost potřebnou k řádnému provedení díla.

b.      Zákazník je povinen Společnosti za řádné provedení předmětu této smlouvy zaplatit sjednanou odměnu – smluvní cenu ve sjednaných termínech a za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo dle podmínek uvedených v objednávacím formuláři.

c.       Zákazník předá Společnosti plnou moc s pověřením k výkonu provedení díla nejpozději ke dni schválení objednávacího formuláře. Platnost plné moci končí současně s ukončením provádění díla.

d.      Zákazník je povinen poskytnout Společnosti na vyžádání do 3 pracovních dnů další potřebné podklady a údaje, jejichž potřeba vyplyne z průběhu plnění a jež jsou pro plnění nezbytné.

e.      Společnost jedná v zájmu Zákazníka, od jeho pokynů se může odchýlit pouze pokud to je nezbytné v zájmu Zákazníka a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.

f.        Společnost je oprávněna, poté co o této skutečnosti informuje Zákazníka, uskutečňovat plnění prostřednictvím třetích osob.

g.       V případě, že se zákazník při realizaci odchýlí od návrhu interiéru je zákazník povinen uhradit společnosti náklady, které tím společnosti vzniknou. V případě, že se jedná o zásadní odchýlení od návrhu interiéru náleží Společnosti zvláštní odměna ve výši 20% smluvní ceny uvedené v objednávacím formuláři.

 

3.            Cena

3.1.        Cena za dílo, služby a plnění je uvedena v objednávacím formuláři.

3.2.      Sjednanou výši odměny (smluvní ceny) Společnosti lze měnit pouze na základě těchto obchodních podmínek nebo dle vzájemné dohody smluvních stran.

 

4.            platební podmínky

4.1.      Zákazník uhradí Společnosti cenu na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného Společností, a to převodním příkazem na účet Společnosti uvedený v objednávacím formuláři. Faktury vystavené Společnosti budou obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

4.2.        Zákazník je povinen uhradit zhotoviteli cenu na základě faktury vystavené Společností.

4.3.      Jednotlivé faktury musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Splatnost faktury je 10 kalendářních dnů od prokazatelného data doručení zákazníkovy.

4.4.      V případě, že faktura nebude mít potřebné náležitosti, je Zákazník oprávněn vrátit ji Společnosti k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti, přičemž nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury Společností zákazníkovy.

4.5.        V případě, že se Zákazník ocitne v prodlení se zaplacením ceny nebo její části, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Společnost má právo pozastavit veškerou práci / dodání služeb / zboží či provádění plnění do doby, než budou uhrazené všechny splatné dlužné částky.

4.6.       Pokud jsou v objednávacím formuláři uvedený jiné platební podmínky než ty, které jsou uvedeny v ust. 4 těchto obchodních podmínek, platí platební podmínky, které jsou uvedeny v objednávacím formuláři.

 

5.            Doba k provedení díla

5.1.        Společnost provede dílo / dodá služby / provede plnění ve lhůtě sjednané v objednávacím formuláři, jinak v přiměřené lhůtě.

5.2.        Lhůta sjednaná pro provedení díla / dodání služeb / provedení plnění se prodlužuje o dobu prodlení objednatele s úhradou jakékoliv části ceny díla.

 

6.            Možnost odstoupení od smlouvy

6.1.    Společnost je oprávněna kdykoliv odstoupit od smlouvy bez udání důvodů. Odstoupení od smlouvy je účinné odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy na e-mailovou adresu zákazníka.

6.2.        Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případech stanovených právními předpisy.

6.3.       V případě odstoupení od této smlouvy je zákazník povinen uhradit, není-li zákonem stanoveno jinak, cenu díla / služeb / plnění poníženou o hodnotu dosud neprovedených prací.

6.4.       V případě dočasného přerušení nebo úplného zastavení plnění předmětu smlouvy z důvodů na straně zákazníka uhradí zákazník společnosti za již provedené dílo / dodané služby / provedené plnění a účelně vynaložené náklady při plnění předmětu smlouvy, které Společnosti vznikly.

 

7.            Autorská práva

7.1.       Grafický návrh, který bude zpracován na základě objednávky, podléhá ochraně ve smyslu autorského zákona. Zákazník není oprávněn použít dílo k jakémukoliv podnikání. V případě, že dojde ze strany Zákazníka k porušení jakékoliv povinnosti sjednané v tomto odstavci, zavazuje se Zákazník zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč s tím, že právo na náhradu škody není dotčeno.

7.2.        Zákazník tímto dává souhlas Společnosti k pořizování fotografií a další audiovizuální dokumentace díla a předmětné nemovitosti.

7.3.     Společnost je oprávněna vykonávat veškerá práva k dílu, jakož i dílo neomezeně užít. Zákazník nezískává jakoukoliv výhradní licenci k dílu. Společnost může také např. použít fotografie díla k reklamním účelům a prezentaci své aktivity jak ve formě elektronické, tak tištěné.

 

8.            Součinnost

8.1.        Zákazník poskytne Společnosti následující podklady a součinnost, tím se rozumí především nikoliv však výhradně:

a.       specifikace nemovitosti a interiéru, pro kterou je předmět díla tvořen,

b.      průběžné konzultace, popis stávajících technologií a užívání nemovitosti,

c.       plná moc ke vstupu do nemovitosti, pro kterou je předmět díla tvořen /včetně osob pověřených zpracovatelem/,

d.      technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má Dílo realizovat,

e.      na výzvu zhotovitele bezodkladně posoudit a případně schválit jednotlivé fáze díla, či části díla.

8.2.        Zákazník poskytne součinnost Společnosti neprodleně.

8.3.      V případě, že je Zákazník v prodlení s poskytnutí součinností staví se všechny lhůty na straně Společnosti, především nikoliv však výhradně lhůta k provedení dílo / dodání služby / provedení plnění.

 

9.            Ochrana osobních Údajů

9.1.      Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

9.2.      Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, adresa, kde se realizuje projekt, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a případně i identifikační číslo a daňové identifikační číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.        Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů Společností, a to pro účely realizace práv a povinností ze smluvního vztahu.

9.4.     Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změně ve svých osobních údajích.

9.5.        Zpracováním osobních údajů Zákazníka může Společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

9.6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 3 roky od posledního nákupu zboží nebo služeb, jinak 3 roky od poskytnutí souhlasu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.        Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.       V případě, že by se Zákazník domníval, že Společnost nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a.       požádat Společnost nebo zpracovatele o vysvětlení,

b.      požadovat, aby Společnost nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.        Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Společnost povinen tuto informaci předat.

9.10.      Společnost může předat osobní údaje příslušné třetí straně v oprávněných případech.

9.11.      Zákazník může požádat o výmaz svých osobních údajů. Společnost takovéto žádosti neprodleně vyhoví, výmaz se však nedotkne údajů, které musíme podle zákona uchovávat, např. faktury a ostatní prodejní doklady týkající se nákupu zboží nebo služeb.

 

10.         Závěrečná ustanovení

10.1.     Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není zákazník, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.3.  Komunikace mezi Zákazníkem a Společností bude probíhat skrze kontaktní osoby a způsobem uvedeným v objednávacím formuláři. Komunikace bude probíhat pouze mezi 9:00 hod. až 17:00 hod. v pracovní dny.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 01.06.2024.